Hledat:
Kategorie obchodu
Splátkový prodej

Prodej na splákty


Servis

Autorizované servisní středisko a prodej náhradních dílů pro Českou republiku :
 
GÜDE SERVIS CENTRUM
Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary – Stará Role
Telefon : 353 434 508, 353 434 502, fax : 353 434 505


 

Pro rychlé a správné objednání dílů jsou nutné pouze 2 vstupní údaje z typového štítku, přilepeného na stroji:

Štítky jsou na strojích používány od osmdesátých let.


1.) typ stroje včetně jeho úplného názvu (např. Kompresor 300/10/50 C)

 

2.) prvních 5 číslic sériového čísla („Seriennummer“)
Na základě těchto informací servisní středisko identifikuje verzi konkrétního stroje a odesílá mailem příslušný technický nákres ("mapu náhradních dílů“) k přesné specifikaci požadovaných součástek.


Některé starší modely strojů (např. kompresory, pily, štípače atd.), uvedené na trh do roku 2007, na typových štítcích přímo uváděly i výrobní verzi („VER:…“). V těchto případech k přesné identifikaci postačuje již tento údaj - servisní středisko odesílá technický výkres na základě názvu stroje a jeho výrobní verze.

 

  

 Záruční list

Záruční list je dokladem, jehož prostřednictvím zákazník prokazuje své právo na uplatnění záruční reklamace. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit zejména název výrobku, jeho typové označení, datum uskutečnění prodeje a zápis potvrdit razítkem prodejny.

 
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona: č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a činí 24 měsíců nebo č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a činí 6 měsíců. Záruční doba započíná převzetím zboží kupujícím, resp. dnem prodeje zboží. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky GÜDE bezplatně veškeré závady, vzniklé v důsledku užití vadného materiálu nebo špatné výrobní technologie. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dnů.
 
Dovozce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností výrobku a jeho bezpečný provoz pouze v případě bezvýhradného dodržování zásad a pokynů, uvedených v návodu k obsluze a realizace všech případných servisních zásahů ve vlastním servisu.
 
Záruka na zboží automaticky zaniká, pokud při reklamaci : 

nebyl předložen originál záručního listu (prodejního dokladu)
 údaje v záručním listu (dokladu o koupi) nesouhlasí s údaji, uvedenými na výrobku
 výrobek byl používán v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
uživatel provedl svévolný zásah do konstrukce výrobku
spotřebitel nepředá výrobek kompletní (v nerozloženém stavu)
 
Záruka se nevztahuje :
na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
na servisní zásahy, související se standardní údržbou výrobku (promazání, seřízení, čištění apod.)
na poškození, způsobená vnějšími vlivy (např. nevhodným umístěním, klimatickými podmínkami, prašností, znečištěním apod.)
na veškerá mechanická poškození, vzniklá v důsledku pádu stroje, úderu do něj apod.
na škody, vzniklé následkem neodborného zacházení, přetížení, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, chybného elektrického připojení
 
Reklamaci uplatňujte prostřednictvím svého prodejce (doručením výrobku na jeho adresu), případně odešlete výrobek přímo na adresu servisu. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.
 
Provedení opravy potvrdí servisní středisko zápisem do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (prodejcem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi.


loading